لیست قیمت در تمام شعب مبلیران

نام محصول نقدی – ریال
 دیاکو ساده 265,000,000
   دیاکو منبتی 297,000,000
   پاتریس 244,000,000
  درسا 224,000,000
  درسا پایه فلزی 243,000,000
 آترین 240,000,000
  ال دایان 266,000,000
  ال آراز 230,000,000
 ونیز ساده 271,000,000
 ونیز مکانیزه 305,000,000
 مبل هلن ساده 286,000,000
هلن 7 نفره مکانیزم 321,000,000
پیچک و نیلو 303,000,000
 پارسا ثابت پایه چوبی کروم 293,000,000
پارساثابت پایه چوبی طلایی 296,000,000
 پارسا گردون پایه کروم 355,000,000
پارسا گردون پایه طلایی 370,000,000
 کلاسیک آرکا  10نفره 462,000,000
کلاسیک صدف 9نفره 472,000,000
کلاسیک نیکا9نفره 450,000,000
 کارن طلایی 254,000,000
کارن کروم 251,000,000
 ال کاپریس 239,000,000
راحتی سناتور 362,000,000
 ویولت 267,000,000
 صندلی  فلور 13,000,000